Ons nieuwe logo

DOPPIO PLATFORM ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER
AUGUSTUS 2018

Algemene voorwaarden & privacybeleid | FAQ | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Mijn Doppio app |

 

Het mijn Doppio Platform in het kort:
Het Doppio Platform wordt beheerd door Fanly Retail B.V. Met het Doppio Platform van Fanly Retail B.V. kan je sparen voor
voordeel en korting bij de aangesloten locaties van Doppio Espresso Franchise BV (Locaties). Het gebruik van het Doppio Platform
is voor Consumenten (Gebruikers) geheel gratis. Fanly Retail B.V. probeert er alles aan te doen om het gebruik zo eenvoudig
mogelijk te maken. Om onduidelijkheid en vervelende situaties te voorkomen, hebben wij onderstaande Algemene Voorwaarden
opgesteld.


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Doppio Platform. Wij adviseren je deze Algemene
Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en plichten bij het gebruik van Doppio Platform. Als
je je niet in deze Algemene Voorwaarden kunt vinden, raden wij het je af het Doppio Platform te gebruiken.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende
betekenis:
Aanbieder: Doppio Espresso Franchise BV, dat een Loyaliteitsprogramma aan Consumenten
aanbiedt via het Doppio Platform dat Fanly Retail B.V. ter beschikking stelt aan deze
Aanbieder;
Aankoop: Binnen het Platform van Doppio Espresso Franchise BV is het mogelijk om een tegoed
aan te schaffen of een cadeaukaart aan te schaffen.
Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen het mijn Doppio Platform, waar deze
toegang toe krijgt door het invullen van zijn Login;
Actie: door de Aanbieder zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de
Gebruiker dat via het Doppio Platform gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd
wordt in de vorm van een Voucher en / of Beloning;
Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die
gebruik maakt van de Loyaliteitsprogramma’s, de informatie en functionaliteiten zoals
aangeboden op het mijn Doppio Platform, al dan niet vanuit een persoonlijk account;
mijn Doppio Platform: alle media en communicatiemiddelen waar Fanly Retail B.V. gebruik van maakt om
Loyaliteitsprogramma’s en de daarin inbegrepen Acties, Vouchers, Beloningen en
Informatie te communiceren met Consumenten en Gebruikers. Hieronder begrepen,
maar niet beperkt tot: Acties gecommuniceerd via Doppio Espresso Applicaties, social
media; email; printed media; websites;
mijn Doppio Applicaties: De mijn Doppio Espresso iOS App en de mijn Doppio Espresso Android App die gratis te
downloaden zijn via de Apple App Store (iOS) of Google Play Store (Android);
Doppio Espresso Franchise bv: de opdrachtgever van Fanly Retail B.V., waarvoor Fanly Retail B.V. het loyaliteitsplatform
van Doppio presenteert en communiceert;
Gebruiker: de Consument die door middel van een Account gebruik maakt van het mijn Doppio
Platform;
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en
naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Informatie: door Aanbieder zelf opgegeven informatie met betrekking tot zijn winkel / bedrijf, zoals
naam, logo, locatie, winkelcategorie, openingstijden en locatiebeschrijving;
Locatie: de locatie (on- en / of offline) waar de Aanbieder de Consument de mogelijkheid biedt om
gebruik te maken van het mijn Doppio Platform.
Login: de gegevens waarmee de Gebruiker toegang kan verkrijgen tot zijn Account, bestaande
uit een combinatie van een wachtwoord met e-mailadres; of een Facebook-account;
Loyaliteitsprogramma: een spaarprogramma dat aangeboden wordt door de Aanbieder via het mijn Doppio
Platform waar de Gebruiker door Punten te verzamelen, kan sparen voor korting of
voordeel in de vorm van Actievouchers;
Fanly Retail B.V. de besloten vennootschap Fanly Retail B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1017 BT)
Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367
Amsterdam, aan de Herengracht 493, en ingeschreven in het register van de Kamer Van
Koophandel onder nummer: 67031854;
Functionaliteiten: alle andere eigenschappen en functies van het Platform, buiten het Loyaliteitsprogramma
en het ontvangen en uitgeven van Punten, Vouchers en Beloningen om;
Privacy Statement: het privacy statement van Fanly Retail B.V., op aanvraag beschikbaar via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Punten: elke keer dat de Consument bij Doppio Espresso iets koopt, krijgt de Consument Punten.
In de Doppio Espresso Applicatie staat de meest actuele punten criteria;
Voucher / Beloning: de (kortings)bon / Voucher die de Consument kan inwisselen bij Doppio Espresso;
1.2 Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het
enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het mijn Doppio Platform, waaronder ook verstaan
wordt elk Loyaliteitsprogramma van iedere Locatie en elk individueel Account. Eventuele voorwaarden van Gebruiker
worden hierbij nadrukkelijk afgewezen;
2.2. Fanly Retail B.V. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest
actuele Algemene Voorwaarden zijn in de Applicaties van het mijn Doppio Platform te vinden. Indien de Gebruiker het
mijn Doppio Platform blijft gebruiken na wijziging en/ of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de
Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangepaste aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de
Gebruiker de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet akkoord vindt, kan hij zijn account laten
verwijderen door hiertoe een verzoek naar Fanly Retail B.V. te sturen.
2.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere
reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht. Fanly Retail B.V. zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is.
2.4 Indien er Aankopen worden gedaan middels een functionaliteit of link die binnen het mijn Doppio Espresso platform
gebruikt wordt, gaat de Consument geen rechtsrelatie aan met Fanly Retail BV, maar met Doppio Espresso Franchise
BV.

Artikel 3. Toegang tot het mijn Doppio Platform en beschikbaarheid.

3.1. De Gebruiker moet een Account aanmaken om gebruik te kunnen maken van het mijn Doppio Platform en de op dat
platform aangeboden Loyaliteitsprogramma's en Functionaliteiten;
3.2. Bij het aanmaken van een Account, staat de gebruiker er jegens Fanly Retail B.V. voor in dat de informatie die hij bij het
aanmaken van het Account opgeeft, compleet, actueel en juist is. Het is nadrukkelijk niet toegestaan een Account op
naam van een ander aan te maken. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de
verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Loyaliteitsprogramma’s zoals deze worden
aangeboden op het mijn Doppio Platform.
3.3. Het delen van inloggegevens of het delen van een account met meerdere personen is uitdrukkelijk niet toegestaan. De
Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Login van het mijn Doppio Platform wordt gemaakt. Gebruiker
is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Login.
3.4 Indien de Gebruiker weet of het vermoeden heeft dat zijn Account gebruikt wordt door iemand anders, moet de
Gebruiker dit direct aan Fanly Retail B.V. melden. Tevens dient hij zelf op dat moment zijn Login te wijzigen;
3.5 Fanly Retail B.V. en Doppio Espresso Franchise BV garanderen niet dat alle onderdelen van het Doppio Platform altijd
en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Op geen enkele wijze zijn Fanly Retail B.V. en Doppio Espresso
Franchise BV aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is
van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of uitvallen van de werking van het mijn Doppio Platform. Het verlies van Punten,
tegoeden en/of Actievouchers valt hier uitdrukkelijk ook onder.
3.6 Fanly Retail B.V. en Doppio Espresso Franchise BV zijn te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande
bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op/voor het Doppio Platform door te voeren.
Fanly Retail B.V. en Doppio Espresso Franchise BV zijn op geen enkele wijze schadeplichtig of aansprakelijk jegens de
Gebruiker vanwege deze wijzigingen.
3.7 Om gebruik te maken van het Doppio Platform is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste
apparatuur en de daarbij behorende internetconnectie. Fanly Retail B.V. en Doppio Espresso Franchise BV zijn niet
Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367
verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van het mijn Doppio Platform.
3.8 Indien Fanly Retail B.V. aanwijzingen heeft dat de gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of
indien Fanly Retail B.V. van mening is dat handelingen van de Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf,
andere Gebruikers, derden, Doppio Espresso Franchise BV of Fanly Retail B.V. kunnen toebrengen, is Fanly Retail B.V. te
allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of
aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met het gebruik
van het Doppio Platform (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of
blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen.

Artikel 4: mijn Doppio Platform

4.1 Fanly Retail B.V. biedt de consument het gratis te gebruiken mijn Doppio Platform waarmee hij/zij acties kan uitvoeren,
waarvoor de Gebruiker Doppio Espresso punten ontvangt welke hij/zij kan inwisselen tegen door de Aanbieder
ingestelde beloningen in de vorm van een actie, voordeel en/of korting. Daarnaast biedt Doppio Espresso Franchise BV
een gratis dienst met informatie over aantrekkelijke Acties van Aanbieders in de vorm van een Voucher of Beloning.
Deze Vouchers en Beloningen kunnen betrekking hebben op goederen of diensten en zijn door de Aanbieder geïnitieerd.
De dienstverlening van Fanly Retail B.V. aan een Gebruiker beperkt zich tot het verstrekken van informatie via het mijn
Doppio Platform. Hieronder is begrepen het rubriceren, publiceren en communiceren van Acties in de vorm van
Vouchers en Beloningen en het bijhouden van opgebouwde of aangekochte tegoeden. Wanneer de Gebruiker besluit
deel te nemen aan een Actie of opgebouwde of aangekochte tegoeden te gebruiken, gaat hij een overeenkomst aan met
de Aanbieder. Voor zover de Aanbieder de mogelijkheid biedt om via een reserverings- of betalingsdienst direct online
te reserveren of af te rekenen, al dan niet door gebruik te maken van opgebouwde of aangekochte tegoeden, maakt een
dergelijke dienst onderdeel uit van de overeenkomst die de Gebruiker en de Aanbieder aangaan. Fanly Retail B.V. valt
buiten deze (rechts)relatie. Fanly Retail B.V. is ten opzichte van de Gebruiker verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
de door de Aanbieder gebruikte mogelijkheden ter betaling en / of reservering van de door hen aangeboden Actie of het
gebruik maken van opgebouwde of aangekochte tegoeden. Fanly Retail B.V. is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort dan ook, veroorzaakt in de (rechts)relatie tussen de
Gebruiker en de Aanbieder of in het kader van de totstandkoming daarvan.
(niet voor opnemen in deze AV, maar ter uitleg: de consument gaat een rechtsrelatie met Doppio aan op het moment
dat hij iets koopt met een puntentegoed, of een aangekocht tegoed bij een doppio locatie. Dit doet de consument door
met punten of een tegoed af te rekenen. Indien in deze transactie, iets niet goed gaat, dan is Doppio beperkt
aansprakelijk als bijvoorbeeld het geleverde product niet voldoet aan de eisen die consument mag verwachten. Deze
aansprakelijkheid / procedure is niet anders dan elke andere levering die Doppio verricht voor klanten. Meestal wordt
dit opgelost door het geleverde goed te ruilen of terug te nemen. In het geval er blijkt dat er door een technisch
mankement bijvoorbeeld tegoeden zijn verdwenen uit het account, dan is Doppio vanuit het consumentenrecht hier in
eerste instantie aansprakelijk voor om dit uit te zoeken. Doppio zal deze vervolgens neerleggen bij fanly. Fanly heeft de
beschikking om via de transaction log uit te zoeken wat de feitelijke status van het tegoed is geweest. Hiermee is altijd
na te gaan in hoeverre een tegoed)
4.2 De Gebruiker begrijpt en erkent dat de inhoud van de spaarprogramma’s en het doel van de Functionaliteiten door de
Aanbieder wordt geïnitieerd. Fanly Retail B.V. heeft derhalve geen invloed op de inhoud van de Loyaliteitsprogramma’s
of het doel van de Functionaliteiten aangeboden door de Aanbieder. Fanly Retail B.V. aanvaard geen enkele
aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens, aanbiedingen en overige informatie met
betrekking tot de in de Loyaliteitsprogramma’s opgenomen informatie.
4.3 Het mijn Doppio Platform wordt geleverd op basis van een inspanningsverplichting en is een generiek product. De
Gebruiker aanvaardt dat het Doppio Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die
aantreft in het mijn Doppio Platform op het moment van gebruik. Fanly Retail B.V. sluit uitdrukkelijk en stilzwijgende
garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder inbegrepen maar niet
beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit,
juistheid en beschikbaarheid van het mijn Doppio Platform, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, dient een eenmaal geactiveerde Voucher en/of Beloning direct te worden
verzilverd. Hierna komt het recht van de Gebruiker deze specifieke Voucher en/of Beloning te verzilveren definitief te
vervallen.
4.5 Een Actie heeft een vooraf vastgestelde looptijd. De looptijd is zichtbaar voor de Gebruiker. Na afloop van deze periode
geldt de Actie niet meer, is het niet langer mogelijk om een Voucher en/of Beloning te activeren dan wel te verzilveren
en kan de Gebruiker geen aanspraak meer maken op de Actie.
4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, kan iedere Gebruiker maximaal 1 keer een Voucher en/of Beloning activeren
om gebruik te maken van dezelfde Actie.
4.7 Na het inloggen met het Account kan de Gebruiker zijn status bij de Aanbieder en de Acties / Vouchers en/of beloningen
en/of tegoeden zien en selecteren. De Gebruiker heeft vervolgens de mogelijkheid om de Voucher(s) en/of Beloning(en)
te verzilveren indien deze nog niet gebruikt is en / of indien hiervoor genoeg punten verzameld zijn;
Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367
4.8 Doppio Espresso Franchise BV maakt onder andere, maar niet uitsluitend gebruik van online media, social media
kanalen, printadvertenties, promotieteams en eventuele andere media uitingen. De content gecommuniceerd via deze
kanalen kunnen er op gericht zijn om het mijn Doppio Platform te promoten en het gebruik van de spaarprogramma en
Functionaliteiten binnen het mijn Doppio Platform te stimuleren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geven deze
uitingen geen recht op korting of extra spaarpunten.
4.9 De Gebruiker is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het mijn
Doppio Platform.
4.10 Het is Gebruiker niet toegestaan om:
a) Gebruik te maken van andere dan de door Fanly Retail B.V. goedgekeurde tools om het mijn Doppio Platform te
gebruiken en/ of te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te
verzamelen of enige soft- en / of hardwarematige tools en/ of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door
derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Applicatie toegankelijk gemaakte
informatie, waaronder de Loyaliteitsprogramma’s van Aanbieder, dan wel om het mijn Doppio Platform op enigerlei
wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
b) Het mijn Doppio Platform te gebruiken op enige wijze dat tot gevolg heeft dat de systemen van Fanly Retail B.V.
worden blootgesteld aan virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd
werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of
die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het mijn Doppio Platform of computersystemen van Fanly
Retail B.V. of Doppio Espresso Franchise BV te omzeilen;
c) Gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via het mijn Doppio Platform om deze te gebruiken voor doeleinden
anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande
toestemming van Fanly Retail B.V.
d) De via het mijn Doppio Platform verkregen Punten en/of Vouchers en of tegoeden (digitaal) te vermenigvuldigen,
openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te
stellen aan derden;
e) Inbreuk te maken op de rechten van Fanly Retail B.V. en / of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, tenzij Fanly Retail B.V. of de betreffende
rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat;
f) Het mijn Doppio Platform te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden, het
Privacy Statement, of enige geldende wet- en/ of regelgeving;
g) In het gebruik van het mijn Doppio Platform te handelen op enigerlei wijze die onrechtmatig is, of de belangen en
goede naam van Fanly Retail B.V. én Doppio Espresso Franchise BV kan schaden, of;
h) Derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Fanly Retail B.V. kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker (op een succesvolle
wijze) tot stand komt. De Gebruiker gaat door het verzilveren van een Voucher en/of Beloning, of het opwaarderen /
afwaarderen van het spaartegoed, geen overeenkomst aan met Fanly Retail BV. Fanly Retail B.V. zèlf is niet gehouden
tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de Gebruiker op grond van een Actie, of anderszins.
5.2 Fanly Retail BV en Doppio Espresso Franchise BV zijn op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit het gebruiken van de aangeboden Functionaliteiten, activeren en / of
verzilveren van Acties en / of Vouchers en / of het opwaarderen / afwaarderen van het spaartegoed door de Gebruiker /
Consument. Fanly Retail B.V. en Doppio Espresso BV leveren via het mijn Doppio Platform slechts Vouchers en/of
Beloningen en /of een virtueel tegoed aan de Gebruiker. Fanly Retail B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen de Gebruiker / Consument en de Aanbieder. De in een
Actie vermelde prestatie levert de Aanbieder aan de Gebruiker / Consument voor eigen rekening en voor eigen risico.
Fanly Retail B.V. is ten opzichte van de Gebruiker / Consument verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele
tekortkomingen in de nakoming of anderszins door de Aanbieder. Fanly Retail B.V. kan op geen enkele wijze worden
gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door de Aanbieder.
5.3 Voor zover de Aanbieder de mogelijkheid biedt om via een reserverings- of betalingsdienst direct online of op locatie af
te rekenen of te reserveren, maakt een dergelijke dienst onderdeel uit van de overeenkomst die de Gebruiker /
Consument en de Aanbieder aangaan. Fanly Retail B.V. valt buiten deze (rechts)relatie. Fanly Retail B.V. is ten opzichte
van de Gebruiker / Consument verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door de Aanbieder gebruikte
mogelijkheden ter betaling en/of reservering van de door hem aangeboden Actie, producten of diensten. Fanly Retail
B.V. kan dan ook niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die door het mogelijke gebruik van deze
betalings- en/of reserveringsdiensten ontstaat.
Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367
5.4 Fanly Retail B.V. zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat het mijn Doppio Platform zonder technische
storingen functioneert. Desondanks kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van het
mijn Doppio Platform storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken.
Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. Fanly Retail B.V. en / of Doppio Espresso Franchise
BV kan de beschikbaarheid van het mijn Doppio Platform of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet
garanderen. Fanly Retail B.V. aanvaardt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij
een Consument door het uitblijven van beschikbaarheid van het mijn Doppio Platform, het ontstaan van technische
storingen of dataverlies.
5.6 Iedere aansprakelijkheid van Fanly Retail B.V. en / of Doppio Espresso Franchise BV voor andere dan directe schade
(‘indirecte schade’), waaronder inbegrepen - doch niet beperkt tot- gevolgschade, verlies en/of beschadiging van
gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie
is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Fanly Retail B.V. en / of Doppio Espresso Franchise BV
wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en / of documenten en /of schade door vertraging in de
transport van het dataverkeer.
5.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij Fanly Retail B.V.en / of Doppio Espresso Franchise BV wordt gemeld. Iedere vordering
tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
5.8 De in dit artikel genoemde beperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Fanly Retail B.V. of diens leidinggevenden (‘eigen handelen’).

Artikel 6: IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot het mijn Doppio Platform, de mijn Doppio Espresso Apps, en alle door Fanly Retail B.V.
en Doppio Espresso Franchise BV gebruikte uitingen in verschillende media, alsmede de via het mijn Doppio Platform
toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio-, en beeld- of fotomateriaal,
behoudens de informatie en logo’s van Doppio Espresso opgenomen in de spaarprogramma’s van Aanbieders, berusten
bij Fanly Retail B.V. en / of haar licentiegevers.
6.2 Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Fanly Retail B.V. de Gebruiker een
beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en
gebruik van het mijn Doppio Platform voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
6.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Consument of Gebruiker over te dragen of
afstand te doen van enige IE-rechten
6.4 Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan Fanly
Retail B.V. of Doppio Espresso Franchise BV toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er
voorafgaande schriftelijke toestemming van Fanly Retail B.V. is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten van Fanly Retail B.V. en / of Doppio Espresso Franchise BV zal, indien dit door Fanly Retail BV of
Doppio Espresso Franchise BV noodzakelijk worden geacht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instanties.

Artikel 7: Privacy

7.1 Bij het aanmaken van een Account, gedurende het gebruik van het mijn Doppio Platform worden (persoons-)gegevens
aan Fanly Retail B.V. verstrekt. Deze gegevens zullen conform het Privacy Statement van Fanly Retail B.V. en de
toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8: Duur & Beëindiging

8.1 Op elk gewenst moment heeft de Gebruiker het recht om het gebruik van het mijn Doppio Platform te staken en het
eigen Account te verwijderen;
8.2 Bij het verwijderen van het Account en het beëindigingen van het gebruik van het mijn Doppio Platform, vervalt per
direct het recht van de Gebruiker om het mijn Doppio Platform te gebruiken en wordt de toegang tot het afgesloten
gedeelte van het mijn Doppio Platform direct ontzegd.
8.3 Op het moment van beëindiging en / of verwijdering van het Account, heeft de Gebruiker geen recht op enige
vergoeding voor de Punten of Vouchers of tegoeden die nog niet gebruikt, geactiveerd of ingewisseld zijn voor zaken die
via het mijn Doppio Platform zijn geregeld, gereserveerd of aangekocht, maar die buiten de werking van deze Algemene
Voorwaarden vallen, gelden de algemene voorwaarden van de betreffende partij. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook de
aangekochte tegoeden en / of cadeaubonnen.;
8.4 Overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement en / of de Algemene Voorwaarden, met inachtneming van de
geldende wet en regelgeving, blijft Fanly Retail B.V. gerechtigd om alle informatie die de gebruiker aan Fanly Retail B.V.
Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367
heeft verstrekt te gebruiken. Fanly Retail B.V. zal echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle informatie die de
Gebruiker in zijn Account heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren.
8.5 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn beëindiging van de overeenkomst te overleven, zullen tussen Fanly Retail B.V.
en Gebruiker van kracht blijven.

Artikel 9: Diversen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van het mijn Doppio Platform is Nederlands recht van toepassing. De
toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
9.2 Alle geschillen die tussen Consument / Gebruiker en Fanly Retail B.V. ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere
rechter moet worden voorgelegd.
9.3 Fanly Retail B.V. mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan
derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een
derde niet acceptabel vindt, is zijn enige mogelijkheid om het gebruik van het mijn Doppio Platform te staken en zijn
Account te verwijderen.
9.4 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door Fanly Retail B.V. aangeboden diensten, is
Fanly Retail B.V. altijd bereikbaar per e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of via het postadres van Fanly Retail B.V.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Fanly Retail B.V. en / of Doppio Espresso Franchise BV is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van het mijn
Doppio Platform indien sprake is van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers, en/of afwezigheid van voor Fanly Retail B.V.
cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, storing of onderbreking van de
internetverbinding, telefoonverbinding, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen,
overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Fanly Retail B.V., tekortkomingen van door Fanly Retail B.V.
ingeschakelde derden, de niet beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in
(telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.


PRIVACY STATEMENT DOPPIO ESPRESSO AUGUSTUS 2018


Wij van Doppio Espresso Franchise BV en Fanly Retail BV nemen jouw privacy zeer
Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367
serieus. Wij zullen jouw persoonlijke informatie op een veilige manier verwerken en
gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Doppio Espresso altijd in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij raden je aan om
het onderstaande Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters
geschreven woorden in dit Privacy Statement, zijn gedefinieerd in de Algemene
Voorwaarden.


1: Wat is het Doppio Platform?
Met het Doppio Platform, welke in opdracht van Doppio Espresso Franchise BV door Fanly Retail BV wordt gemaakt en beheerd,
kan je, nadat je een Account hebt aangemaakt, naast een aantal algemene functionaliteiten, sparen voor voordeel en korting bij in
het Doppio Platform opgenomen Doppio locaties. Het gebruik van het Doppio Platform is voor Gebruikers geheel gratis. De
gespaarde punten kun je inleveren bij alle locaties. Doppio heeft dit Doppio platform laten bouwen door Fanly Retail BV, gevestigd
en kantoorhoudend te (1017 BT) Amsterdam, aan de Herengracht 493 en is ingeschreven in het register van de KvK onder
nummer 67031854.

2: Welke informatie wordt door Doppio Espresso B.V. verzameld en verwerkt?
Alle informatie die je via het Doppio Platform ter beschikking stelt, wordt door Fanly Retail BV verwerkt en opgeslagen. Deze
informatie bestaat onder andere uit je Account, jouw verzamelde Punten, de aankopen die je doet, je locatiegegevens en
automatisch gegenereerde informatie.

Account:
Om gebruik te kunnen maken van het Doppio Platform, moet je een Account aanmaken. Wanneer je zelf een dergelijk Account
creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Daarbij word je gevraagd om een geldig e-mailadres en
wachtwoord te verstrekken. Vervolgens vindt er een verificatie procedure plaats.
Je kunt er ook voor kiezen om door middel van een Facebook-account in te loggen om van het Doppio Platform gebruik te maken.
Als je ervoor kiest om je Facebook-account te koppelen aan je Account, geef je Fanly Retail BV toegang tot de volgende gegevens,
voor zover je die op je Facebook-account beschikbaar hebt gemaakt; naam; profielfoto; geslacht; geboortedatum; e-mailadres;
woonplaats en land.

Verzamelde Punten:
Het Doppio Platform bestaat uit (vrijwel) alle Doppio locaties. Als jij besluit Punten te sparen bij één of meerdere van deze locaties,
dan houden wij dat voor jou bij. Doordat je bij deze Aanbieder(s) Punten spaart, weten we dat dit voor jou een relevante locatie is.
Wij kunnen jou gerichte e-mails of berichten sturen op basis van deze informatie.

Aankopen:
Aankopen die je doet binnen het Doppio Platform, doe je via Doppio Espresso Franchise BV. Je gaat geen (rechts)relatie aan met
Fanly Retail BV. Het bedrag en soort aankoop wordt door Fanly Retail BV vastgelegd en gekoppeld aan jouw account.

Ratings & Feedback:
De ratings en feedback die je geeft, geef je vrijwillig, deze gegevens worden wel opgeslagen en gekoppeld aan jouw account.

Locatiegegevens:
Om locaties die zich bij jou in de buurt bevinden aan jou te kunnen presenteren, houden we bij waar je je begeeft. Daartoe moet je
ons via de Doppio Applicatie(s) machtigen om toegang te krijgen tot de GPS-functie van jouw smartphone. Je kunt deze
locatievoorziening uitschakelen, maar dan kunnen we je niet optimaal meer informatie geven van deelnemende Doppio Espresso
locaties bij jou in de buurt.

Automatisch gegenereerde informatie
Fanly Retail BV verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw gedrag binnen het Doppio Platform. Dit doen we om
het Doppio Platform verder te optimaliseren. Deze informatie kan bestaan uit jouw IP-adres, het type browser, het
computersysteem, het soort smartphone, het soort besturingssysteem op je smartphone en de pagina’s die je bezoek binnen het
Doppio Platform.

3: Voor welke doeleinden zal Fanly Retail BV informatie over jou gebruiken?
In de volgende gevallen zal Fanly Retail BV jouw informatie gebruiken:
● Om jouw gebruik van het Doppio Platform mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het sparen en
inleveren van Punten, het inleveren van Vouchers, Aankopen, Reviews, Ratings, status en het volgen van bepaalde
Locaties,
● Om je informatie toe te zenden omtrent de diensten van het Doppio Platform en om te reageren op jouw vragen en
feedback;
● Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
● Om het Doppio Platform te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
● Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van weten/
of regelgeving.
Doppio wil je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het Doppio Platform. Bij een vernieuwing, update of uitbreiding van
Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367
het Doppio Platform, of indien er (speciale) acties zijn, zullen we dat aan je laten weten. Mocht je geen e-mails van Doppio willen
ontvangen, dan kun je je afmelden via het Doppio Platform of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
4: Gebruik door derden.
Zonder jouw expliciete toestemming zal Doppio noch Fanly Retail BV jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken
voor direct marketingdoeleinden. Fanly Retail BV kan wel jouw gegevens verstrekken aan derden, voor zover je zelf uitdrukkelijk
met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en / of voor zover deze gegevens niet
tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan
Fanly Retail BV jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij
daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en / of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen
rechten.
Het Doppio Platform kan hyperlinks bevatten waarmee je het Doppio Platform verlaat en op de website van een andere partij
terecht komt. Fanly Retail BV en Doppio Franchise BV hebben geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden
waarnaar wordt gelinkt. Het kan zijn dat op het gebruik van deze websites een andere privacy statement van toepassing is / zijn.
Het Privacy Statement van Doppio Espresso heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via het Doppio Platform zijn
verkregen. Doppio Espresso Franchise BV noch Fanly Retail BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking en
of inhoud van diensten en / of websites van derden.
5: Op welke wijze beschermt Fanly Retail BV jouw persoonlijke informatie?
Fanly Retail BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen
tegen verlies of diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Om technische en operationele redenen maakt Fanly
Retail BV bij het aanbieden van het Doppio Platform gebruik van de dienstverlening van het Google Cloud Platform.
Bij het Google Cloud Platform worden persoonsgegevens op een safe harbor gecertificeerde manier opgeslagen. Tevens is het
Google Cloud Platform ‘privacy shield’ complient én zijn de model clauses die Google voert goedgekeurd door de EU. Meer
informatie hierover vind je hier: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection/
6: Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Inzien: je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account binnen het Doppio Platform. Als je
wilt weten welke gegevens Fanly Retail BV over je heeft vastgelegd, of als je gegevens wilt wijzigen, die je niet in je Account kan
veranderen, dan kun je een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Fanly Retail BV zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen
4 weken aan je te doen toekomen.
7: Wijzigen, blokkeren en verwijderen
Indien je je Account wenst te verwijderen, kun je een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de knop ‘Delete Account’
in profielpagina in de Applicatie. Wanneer je je account beëindigt, zal Fanly Retail BV je Account automatisch verwijderen. Fanly
Retail BV blijft gerechtigd om overige informatie te gebruiken. Op jouw eerste verzoek zal Fanly Retail BV deze informatie
anonimiseren of verwijderen.
8: Doppio en minderjarigen
Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouder(s) of voogd voordat je een Account
aanmaakt. Door dit Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je
ouders / voogd hebt om een Account aan te maken.
9: Wijzigingen Privacy Statement
Fanly Retail BV kan dit Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via
berichtgeving aan jou.
10: Vragen voor Doppio of Fanly Retail BV
Indien je nog vragen hebt over dit Privacy Statement dan kan je een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Herengracht 493 1017 BT Amsterdam tel: 020 261 2859 WhatsApp: 06 82089287 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 67031854 BTW: 856801367

Algemene voorwaarden & privacybeleid | FAQ | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Mijn Doppio app |

doppio social media icons facebookdoppio social media icons linkedindoppio social media icons twitter

Contact

Doppio Espresso Hoofdkantoor
Tel: 0513 - 419 363

Doppio Espresso Franchise
Tel: 0513 - 419 363

Doppio Espresso Zakelijk en Webshop
Tel: 0513 - 820 138

(van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur)

Doppio Winnaar AD koffietest 2008

Doppio Wint Jonge Ondernemersprijs 2010

doppio award 4

doppio award 6

doppio award 7

doppio award 8