Learn more
Onze website maakt gebruik van cookies. Ga je verder met surfen dan ga je akkoord met deze cookies. Wil je meer informatie over cookies, klik op "Learn more".

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene voorwaarden - Doppio Espresso Business Services BV

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Doppio Espresso’
Doppio Espresso Business Services B.V., tevens handelend onder de handelsnamen Doppio Espresso webshop, Doppio Espresso Webstore, doppio-espresso.nl, store.doppio-espresso.nl of bestellen.doppio-espresso.nl.

‘Koper’
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Doppio Espresso in een contractuele overeenkomst op afstand van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument’
Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die via de internetsite met Doppio Espresso in een contractuele overeenkomst op afstand van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Partijen’
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die onder de definitie ‘Koper’ of ‘Consument’ valt.

‘Bedenktijd’
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

‘Herroepingsrecht’
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

‘Producten’
Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

‘Franchisenemer’
Een zelfstandige ondernemer die op basis van een franchiseovereenkomst bij Doppio Espresso als zelfstandige ondernemer deelneemt aan de formule Doppio Espresso.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Doppio Espresso Business Services BV

Vestigingsadres:
Nipkowweg 19
8501 XH JOURE

Tel +31 (0)513 419363
Email sales@doppio-espresso.nl

KVK 01144149
BTW NL820353371B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Doppio Espresso alsmede op alle met Doppio Espresso aangegane overeenkomsten.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Partijen beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Algemene Voorwaarden die de Partijen hanteren zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Doppio Espresso is ingestemd.
 6. De internetsites van Doppio Espresso richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
 7. Doppio Espresso behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 8. Door het gebruik van de internetsites van Doppio Espresso en/of het plaatsen van een bestelling aanvaarden de Partijen deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 9. Doppio Espresso is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Partijen.
 10. Voor Franchisenemer gelden Algemene Voorwaarden die uitsluitend voor Franchisenemer beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Alle prijzen voor Franchisenemer op bestellen.doppio-espresso.nl zijn exclusief Omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Partijen zijn de prijs verschuldigd die Doppio Espresso in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Doppio Espresso worden gecorrigeerd.
 4. Voor Consument worden bezorgkosten in rekening gebracht indien de bestelling lager is dan € 50,00. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Consument medegedeeld.
 5. Voor Koper worden orderkosten ter waarde van € 7,50 in rekening gebracht indien de bestelling lager is dan € 150,00.
 6. Voor Franchisenemer gelden de Algemene Voorwaarden Franchise.
 7. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kunnen Partijen de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Doppio Espresso.

Artikel 5 - Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite door Partijen kan op de volgende manieren worden betaald:
  • iDeal
  • Paypal (ook creditcard zoals VISA, Mastercard, American Express)
  • Remboursbetaling
  Doppio Espresso kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. Bij bestellingen door Koper op andere wijze dan via de internetsite kan er ook betaald worden door middel van:
  • Automatisch incasso (met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum)
  • Op rekening (met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum)
 3. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betaling. Bestellingen boven € 500, - worden niet in één zending onder rembours bezorgd.
 4. Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Partijen- is voldaan.
 5. In het geval door Doppio Espresso een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 6. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Doppio Espresso is geen partij in de relatie tussen de Partijen en de kaartuitgever.
 7. Bij niet of niet tijdige betaling door Partijen zijn Partijen over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,48% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 8. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Doppio Espresso, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 9. In geval van niet tijdige betaling is Doppio Espresso bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 6 - Levering en leveringstijd

 1. Doppio Espresso zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de Partijen tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 3. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Doppio Espresso ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Doppio Espresso kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Partijen wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Doppio Espresso streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Partijen te melden.
 5. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Doppio Espresso de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Partijen.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Partijen.
 7. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 8. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Doppio Espresso het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 9. De Partijen zijn verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Doppio Espresso gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Doppio Espresso van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Doppio Espresso gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 7 - Gebreken en Klachttermijn

 1. De Partijen zijn verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Partijen, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Partijen binnen 7 dagen na ontvangst (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Partijen (konden) worden geleverd), aan Doppio Espresso ter kennisgeving worden gebracht.
 2. De Partijen zijn niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Doppio Espresso is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Partijen onder derden op te slaan.

Artikel 8 - Afkoelperiode, herroeping en ruiling

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Ook de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van Doppio Espresso (zie Klantenservice). Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via sales@doppio-espresso.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 2. Doppio Espresso is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat (zie hiervoor de voorwaarden van de verkozen Vervoerder).
 3. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Partijen door Doppio Espresso voor Partijen worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
 4. Indien het te ruilen product niet conform de voorwaarden is ontvangen door Doppio Espresso dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Partijen welke verplicht is haar eigendom af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op Partijen over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Doppio Espresso is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Partijen mogen de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 - Garantie

In beginsel geldt voor door Doppio Espresso geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel is vastgesteld. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dienen de Partijen binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking hiervan, Doppio Espresso in kennis te stellen. Partijen doen er verstandig aan de originele verpakking te bewaren. Partijen komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

 1. Doppio Espresso is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Partijen of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Doppio Espresso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien Doppio Espresso om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Doppio Espresso of de fabrikant zijn verricht; • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 4. De Partijen zijn gehouden Doppio Espresso te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Doppio Espresso zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Partijen dienen te komen.
 5. Het is mogelijk dat Doppio Espresso op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Doppio Espresso is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 6. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
 7. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Partijen. Doppio Espresso streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 8. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan worden Partijen hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de kostenopgave, dan kunnen zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Partijen deze onderzoekskosten 6 maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Doppio Espresso.

11 Persoonsgegevens

 1. 1. Doppio Espresso zal de gegevens van de Partijen uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 2. Doppio Espresso neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Doppio Espresso, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
Logo